Детска градина № 110 е кандидатствала, спечелила и реализирала много проекти, финансирани по програми на Столична община.

Проект  BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – 01.07.2023 г. до 31.12.2023

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (АПСПО) – 18.01.2021г – 31.06.2023 г.

Проект „Със спорт и танци да празнуваме рождения ден на детската градина“ – 2023г.

Проект ,,Детският живот е безценен” на СО район ,,Подуяне“ – 2023г.

Проект „Различни заедно“ – по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за изпълнение на Проект № BG05M2OP001-3.001-0066 „Различни заедно”.
Проектът „Различни заедно“ е проект на Столична община район „Подуяне“, съвместно с ДГ № 110, ДГ № 91, ДГ № 92 и Сдружение „Театър Цвете“
 

Проект „50 години детска градина 110 „Слънчева мечта“ – 2018г.

Проект „Ние искаме да спортуваме“ – 2017г.

Проект „Бързи, здрави и умни“ /2017 г./ – инициатива на Столична община район „Подуяне“

Проект „Спортът – изкуство за оцеляване при агресия“ /2016 г./ – инициатива на СО район „Подуяне“

Проект „Забавна Спартакиада“ – 2015г.

Проект „Моето участие в пътното движение като пешеходец и колоездач”

Проект „Да спортуваме за да сме здрави“ – 2013г.

Проект „Витоша – красива, близка и непозната” – 2012г.

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“   В периода 18.01.2021г – 31.06.2023 г. Детска градина № 110 участва  в Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (АПСПО) – дейности 2.1; 2.3; 2.4; 2.5; 3.2; 3.3; 4. От 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г. ДГ 110 е включена в […]

EKIP DG110

Проект „50 години детска градина 110 „Слънчева мечта“

Проект „50 години детска градина 110 „Слънчева мечта“ се реализира в периода от 01.04. до 31.05.2018г. В проекта взеха участие 211 деца от детската градина, разпределени в шест целеви групи : I ва – яслена група – 2 годишни – 29 деца, II ра – 3 годишни – 53 деца, III та – 4 годишни […]