110 Детска Градина “Слънчева мечта” се намира в р-н “Подуяне” на гр. София и е общинска детска градина. В детската градина се приемат деца, кандидатстващи чрез информационна система на Столична община на интернет адрес:

ИСОДЗ – 110 ДГ Слънчева мечта

ИСОДЗ – 110 ДГ Слънчева мечта – Филиал

Детската градина е разположена в две сгради, всяка с капацитет до 112 деца.

Централа – 1 яслена група и 3 групи за деца от 3 до 7 години.

Филиал –  четири възрастови групи./3-4г.,4-5г.,5-6г.,6-7г./

В детската градина са формирани задължителни подготвителни групи за деца от 5-6 години и от 6-7 години.

За децата се грижат висококвалифицирани педагогически специалисти и помощен персонал с доказани професионални и хуманни качества.

За осъществяване на целите на здравеопазването се грижат висококвалифицирани медицински сестри.

Възпитанието и образованието на децата се осъществяват по Програмна система за възпитание и образование на децата, приета на Педагогически съвет от колегията на детската градина.

БАЗА

ДГ 110 „Слънчева мечта” притежава съвременна материално-техническа база, която осигурява мобилност, вариативност, интегративност в педагогическата дейност и дава възможност за хармонично развитие, мислене, действие и самостоятелност на децата.

М И С И Я

Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност, да формираме децата като личности на 21 век – личности рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните.

ВИЗИЯ

Визията на ДГ 110 „Слънчева мечта”  през бъдещия четири годишен период представлява желаното й развитие и промяната й. Тя   има развиващо изпреварващ характер – показва модел на добре функционираща система на образование- модел, който може да бъде непрекъснато променян и доразвиван.

Детска градина 110 „Слънчева мечта” ще продължи  да създава подходяща среда и условия за качествено, модерно и достъпно за всички деца предучилищно образование.

Детската градина ще продължи политиката си за осигуряване на равнопоставени условия и достъп до предучилищно образование, като се стреми да постигне максимален обхват на децата без разлика на етническа принадлежност и особености в развитието им.

Детската градина ще се стреми да прилага добри практики в образованието и възпитанието на децата, ще спазва нормативната уредба, като ще прилага качествено управление.

Детската градина ще прилага Програмна система, в съответствие с Наредба5/2016г. и нейните допълнения, прилагайки творчество и гъвкави методи и подходи при взаимодействието с децата.

Детската градина ще продължава да подкрепя развитието на професионалистите, които работят тук и ще подпомага прилагането на механизми за повишаване на тяхната мотивация при прилагането на благородния им труд.

Детската градина ще се усъвършенства в прилагането на разнообразни програми и проекти в дейността си, както и ще насърчава иновациите на педагозите за осъществяване на пилотни модели за повишаване на привлекателността на предучилищното образование.

Детската градина ще поощрява и подпомага предучилищно образование центрирано върху детето, като си взаимодейства и партнира с Обществения съвет и родителите за да се постигне удовлетвореност у децата и у техните родители.

Детската градина ще продължи и усъвършенства дейността си посредством електронна информационна система с обмен на информация пежду различните иннституции на територията на р-н „Подуяне” и гр. София.

Детската градина ще продължи да полага усилия за подобряване на спортната си база и ще се стреми към пълноцинно физическо и психическо развитие на децата.

Детската градина ще се стреми към най-оптималното разпределение на финансовите й средства от делегирания бюджет, за да може да реализира поставените си цели и задачи.

ЦЕЛИ

Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца.

Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност.

ПОДЦЕЛИ

  1. Създаване на екип за иновационен опит в детската градина (изграждане на гъвкава квалификационна система).
  2. Повишаване ролята на методическите обединения – превръщане на детската градина в методически център за иновационни практики.
  3. Създаване на условия и възможности за избор и включване в значими дейности, адресирани към индивидуалните потребности: на децата (кътове, материална база, дейности, ателиета, школи) и на учителите (работна среда, работно поле за изява).
  4. Иницииране на нов стил на управление за търсене и намиране на „образователни ниши“, за приспособяване на детската градина към постоянно изменящата се среда..
  5. Интегриране на децата със специални образователни потребности и на „нестандартните деца“.
  6. Активизиране работата на родителската общност.

  

Button Button Button

ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ